بر بستری از سنگ های سفید
با دامنی پر از گلهای همیشه بهار
فرشته ای کوچک
با صندلی قرمز
آرام به خواب رفته است

/ 0 نظر / 10 بازدید