نشسته بر صندلی تاریک
دنیایی به وسعت چند موزاییک و عمق یک کفش
حرف بیشتری نمی ماند
تمامش همین بود!

/ 0 نظر / 6 بازدید