اینجا نشسته ام
بر خلوت نیمکت سیمانی ، در کنار زمین بازی
 باد تاب ها را تکان میدهد

و بهار در سراشیبی سرسره ها پایین می آید
سرد است کمی
لپ هایش گل انداخته اند
 چند برابر زیبا شده
 نگاهی میکنم
تنها نشسته ام 

/ 0 نظر / 6 بازدید