تمام نغمه های خیال من بوی نا گرفته اند
هوای تازه ای در کوچه های ذهن من جاری نیست
خیالی نیست
خوابی نیست
تنها اندوهی مانده تکیه داده بر دیوار نمور ذهن
"شعر عجیبی زیر لب میخواند"
و من از آن هیچ نمیدانم
چه غریب شده اند این روزها
و چه دور شده اند آن روزها
برایم "سبدی از نور بیاورید"

/ 0 نظر / 7 بازدید