خالی هایم را با هیچ پر میکنم
آرزوهایم را با شاید
بودنم را با نوشته
و اینچنین است که نوشته هایم خوش رنگ نمیشوند
سرشار از هیچ و شاید و نوشته

/ 4 نظر / 7 بازدید
الهه

خوش رنگ است...خوش رنگ[لبخند]

Marygreen

تولدت مبارک . پیشاپیش !

یه مه تو

قدر داشته هات رو بدون من همون هیچ و شاید و نوشته رو هم ندارم