دستان کودک احساس به جوهر شب آغشته میشوند
کودک بیهوده بر دیوارهای سلول کاغذین خود میکوبد
هزاران علامت سوال بر سپیدی کاغذ جاری میشوند
کودک در سوال ها گم میشود
خواب سپیدی را پر میکند باز

/ 1 نظر / 10 بازدید
سعیده

خوشحال می شم احوالی هم ازمن بگیری!!