نشسته ام در اتاقم
روی صندلی همیشه
 پنجره باز است
بهار در حیاط کنار شکوفه های بادام تاب میخورد
 باد می آید
 شکوفه ها روی زمین میریزند
بهار با باد همسفر شده است
شکوفه ها در اتاق میریزند

/ 0 نظر / 6 بازدید