يکی مثل تو

دل نوشته های من

حرف

جاده ها میروندتا ناکجای خطوط سپیدی کهبریده میشوند گاههمچون خیال نازکی که شکسته میشوددر تلاطم لطیف حرفی ساده
/ 3 نظر / 21 بازدید
بهمن 91
1 پست
مرداد 89
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
9 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
4 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
11 پست
مهر 87
17 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
3 پست
خرداد 87
5 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
14 پست
شهریور 86
17 پست
مرداد 86
24 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
9 پست
اسفند 85
20 پست
بهمن 85
19 پست
دی 85
32 پست
آذر 85
19 پست
آبان 85
25 پست
مهر 85
48 پست
شهریور 85
15 پست
مرداد 85
9 پست
تیر 85
16 پست
خرداد 85
21 پست
اسفند 84
21 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
27 پست
آذر 84
33 پست
آبان 84
39 پست
مهر 84
18 پست
شهریور 84
22 پست
مرداد 84
21 پست
تیر 84
15 پست
خرداد 84
7 پست
اسفند 83
24 پست
بهمن 83
20 پست
دی 83
15 پست
آذر 83
8 پست
آبان 83
10 پست
مهر 83
14 پست
شهریور 83
12 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
2 پست