به نظر شما با يه رتبه نجومی توی کنکور چی کار بايد کرد

من که هر چی فکر کردم به نتيجه نرسيدم.

اعصابم خيلی داغونه.

کاش می شد کاری کرد.