تو هم می توانی ايمان آوری که رنج تفاوتی است بين آنچه هست

                                                                  و آنچه تو می خواهی باشد

وقتی شرمسار گذشته ی ناقص خويشی

يا وقتی نگران آينده نامعلوم خودی

                                                  بدان که در زمان حال زندگی نمی کنی

آن وقت رنج را تجربه می کنی؛خود را بيمار می کنی و نا شادمان هستی

بدان که گذشته ی تو زمان حال بوده

                                                  و آينده ات زمان حال خواهد بود

پس زمان حال تنها وقتی است که می توانی تجربه کنی.

                                                                      اسپنسر جانسون