ساعت ها مرده اند

سال هاست آن ها را کشته ام

ولی زمان همچنان به پبش می تازد

بی رحمانه بر زورق زندگی ام ضربه وارد می آورد

و مغرضانه در پی واژگون کردن آن است.