می دونم حرف هام برای کسی جالب نيست.می دونم نظرتون اينه که وبلاگ من مزخرفترين وبلاگ دنيا از زمان آدم و حوا تا آدم و هوای آلوده امروزی هست

ولی من اگر اين جا هم حرفام رو نزنم ميترکم پس لطفا تحمل کنيد