در دلم می جنبد

در سرم می رقصد

در برم می گردد

و مرا نيست نشان

چه طلب می کند اين عشق ز من