گر بدين سان زيست بايد پست

من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوايی نياويزم

بر بلند کاج خشک کوچه ی بن بست

گر بدين سان زيست بايد پاک

من چه ناپاکم اگر ننشانم از ايمان خود چون کوه

يادگاری جاودانه برتر از بی بقای خاک

                                                               احمد شاملو