می خواستم به شما بگويم سلام

اما شما سريع رد شديد

می خواستم بگويم : حال شما چطور است

اما شما به من نگاه نکرديد

می خواستم به شما بگويم حال من خوب نيست

اما شما ديگه رفته بوديد

برای همين هيچ چيز به شما نگفتم

فقط پوست موزم رو سر راهتون انداختم

تا زمين بخوريد و يک لحظه باستيد

شايد اين بار مرا ببينيد.

                                                شل سيلور استون