دست و پا بريده ای هزار پايی بکشت.صاحبدلی برو گذر کرد گفت:سبحان الله با هزار پايی که داشت چون اجلش فرا رسيد از بيث دست و پايی گريختن نتوانست.

چو آيد ز پی دشمن جانستان           ببند اجل پای اسب دوان

                                                                                       سعدی