من اينجايم

من اينجا در ميان درد و غم هايم

من اينجا در ميان صد هزاران قبر فريادم

من اينجايم

من اينجا يکه و تنهای تنهايم

من اينجا همدم و همراز بارانم

من اينجايم

من اينجا زنده ای بدتر ز مردارم

من اينجا مانده ای درکنج ديوارم

من اينجايم

ولی آخر نفهميدم در اين جا من چه می خواهم.