نبودن و نبودن

تمام فلسفه ی بشری اين است

تمام درد بودن در نبودن نهفته است

بودن سال هاست که در دريای نبودن نبود شده

و از آن جز سايه ای مبهم بر ديواری ويران هيچ نمانده است

تا اثباتی باشد بر ادعای آنانی که سال هاست نبوده اند.