اگر خيلی دمغ هستی و کسی يا چيزی حالت رو گرفته و اين موضوع روی اعصابت پياده روی می کنه و با ناخن روی ديوار دلت خط می کشه و پشتت رو می لرزونه يه راه حل برات سراغ دارم که می تونه يه کم آرومت بکنه.

يه کاغذ بردار-اندازش بستگی به ميزان حال گرفتگيت بستگی داره اگه خيلی زياده يه کاغذ بزرگ و اگر کمه يه کاغذ معمولی-و اسم اون چيز رو روش با خط درشت بنويس بعد کاغذ رو از وسط تا بزن و دق دليت رو سرش خالی کن و تا جايی که می تونی و زورت می رسه ريز ريزش بکن بعد خرئه هاش رو بردار بريز توی دستشويی و سيفون رو بکش.

حالا چه احساسی داری؟