با سنگ ها بگو که چه انديشه می کنند؟

حتی بدون بال

کبوتر کبوتر است.

محمد کاظم کاظمی