قلک نفرتت را بشکن و نگذار سکه های کينه در آن انبار شود.

                                                                          مولانا مومس