همه آدم های خوشبخت مثل هم هستن ولی هر آدم بدبختی به شيوه خودش بدبخته.