می تونی منو جلو همه ضايع کنی

می تونی ديگه اصلا نگام نکنی

می تونی بزنی توی صورتم

اما اينو يادت باشه

نمی تونی کاری بکنی که ديگه دوستت نداشته باشم