به هنگامی که همگنان من

                                            عشق را

                                                 در رويای زيستن

                                                                       اصرار می کنند

من ايستاده بودم

تا زمان

         لنگ لنگان

                      از برابرم بگذرد

و اکنون

        در آستانه ی ظلمت

زمان به ريشخند ايستاده است

تا منش از برابر بگذرم

و در سياهی فرو شوم

                             به دريغ و حسرت چشم بر قفا دوخته ام

آن جا که تو ايستاده ای

                                             احمد شاملو