ميدانم که بالاخره اين کوچه تمام خواهد شد

سال هاست که اين کوچه را طی ميکنم

با اين که می دانم پايانش چيست

يه روز که بارون مياد

من چترم رو می بندم تا درد دل بارون رو بشنوم

و يا حتی با هاش درد دل کنم

بعد کوله پشتی خستگی هام رو بيرون ميارم

می شينم ته اون کوچه بن بست

سرم رو تکيه ميدم به ديوار

و.........

http://www.physics.smu.edu/~olness/qnet/2001/ftp/warren/smu%20street.jpg