تنها کسانی که اديسون رو نفرين می کنن پروانه ها هستن

چون باعث شد اونا از معشوقشون شمع دور بشن