قديميا راست می گفتن که اونی که گريه می کنه يه درد داره و اونی که می خنده هزار تا درد داره.