از زندگی راضی نيستم چون تو اينجا نيستی

از تو راضی نيستم چون تو اين جا نيستی

از خودم راضی نيستم چون اون جا نيستم

از همه راضی نيستم چون اين جا نيستن