سلام

من يه کنکوری هستم که واقعا  از سوال ها شاکی هستم.

آخه سوال رياضی اين همه سخت؟؟؟

خيلی نامردن نظر شما چيه 

اگه کنکور دادين بگين چی کار کردين