کريسمس به همه خوش بگذره و اميدوارم همه ساله خوبی داشته باش

http://science.nasa.gov/images/santa_big.jpg