دامنه زندگی را حساب کردم

از بينهايت زجر بوئ تا بينهايت درد

بردش را حساب کردم

بازه ی باز صفر تا صفر بود

ازش انتگرال گرفتم

مساحتی از درد و رنج بود

مشتقش را در بازه اکنون حساب کردم

تا بی نهايت نزولی بود

نمودارش را کشيدم

پلکانی بود به سوی مرگ