نه

ترديدی بر جای نمانده است

 مگر قاطعيت وجود تو

                            کز سرانجام خويش

                                                      به ترديدم می افکند

که تو آن جرعی آبی

                            که غلامان

                                            به کبوتران می نوشانند

از آن پيشتر

                 که خنجر بر گلوگاهشان نهند.

                                                      احمد شاملو