عقل اين کارها از دستش بر می اد اما دل مقامش اجل از اين حرف هاست و پروازش اعلای از اين بام هاست.

عقل فقط دو کار بلد است :يکی اين که می تواند بداند و يکی اين که می تواند کلک سوار کند.همين!

فهميدن کار عقل نيست کار دل است.اصلا دل چيز ديگری است جای ديگری دارد از مقوله اين دنيا نيست.

                                                           دکتر شريعتی