با کسی زندگی نکن که با اون بتونی زندگی کنی.با کسی زندگی کن که بدون اون نتونی زندگی کنی.