روز مرا به چکار آيد؟روزها برای اين آدم های روزمره خوب است.

خورشيد هر کسی چو شب آيد فرو شود

                                                        خورشيد من برآيد:هر شب.نماز شام

ديشب خوب من به سراغ رها کرده ی  چشم براه خويش  باز آمد.هر گاه روز از همه وقت بيگانه تر و زشت تر و آزار دهنده تر است.شب آشنا تروزيبا تروغمگسار می آيد.

                                                                          دکتر شريعتی