برقراری عشق بين قلب دو تا آدم مثل برقرار شدن پيوند کوا لانسی بين دو تا اتم هيدروژنه.

در واقع يه اتم پسر و يه اتم دختر وقتی در فاصله دوری از هم قرار دارن بر هم هيچ اثری ندارن بغد بر اثر يه اتفاق به سمت هم حرکت می کنن و فاصلشون کم می شه و هر چی به هم نزديک تر ميشن سر غتشون بيشتر می شهتا اتين که به يه فاصله ای ميرسن که تو اين فا صله بر اثر هم پوشانی روحاشون با هم پيوند ميدن که بهش ميگن عشق.

البته هميشه هم پيوند برقرار نميشه بلکه بستگی به ظرفيت روحی دو نفر داره.