امروز مثل ديروز

هر روز مثل امروز

هر هفته رنگ تکرار

هر آن سکوت بسيار

دلگيرم از زمانه

دلخسته ام ز تقدير

مجموع زندگی ام

درد است و رنج و تحقير.