اگر يه خری بوست بکنه . بهتر از اينه که يه بوسی خرت بکنه.