من اناری می کنم دانه

به دل می گويم

کاشکی اين مردم

دانه های دلشان پيدا بود

                                 سهراب سپهری