من می گم وجود ادم ها مثل آبه که می تونه به هر شکلی در بياد.                    بعضی مثل دريا هستن پر از شور و نشاط و حرکت و تکاپو               بعضی مثل رودخونه هستن که هميشه به دنبال رسيدن به هدفشون هستن و هيچ وقت خسته  نميشن.                                                                                بعضی هم مثل  چشمه هستن پاک و زلال و معصوم                                                بعضی هم مثل ابر هستن بزرگ و با شکوه و دست نيافتنی                        بعضی هم مثل يخ هستن  سرد 

خلاصه هر کسی يه شکلی داره حالا تو مثل کدوم هستی؟