ماشين رو روشن کرد زد دنده يک و راه افتاد؛از دم يه مدرسه گذشت و يادش اومد که پسرش سه تا تجديدی آورده بيشتر گاز داد و زد دنده دو .               از دم يه دادگاه گذشت يادش اومد که چقدر طلب کار داره پاشو بيشتر فشار داد روی گاز و زد دنده سه.                                                              از يه ماشين سبقت گرفت يادش اومد که داره ميره زنش رو طلاق بده پاشو تا ته فشار داد روی گاز و زد دنده چهار.                                                  يه دفعه ماشين جلوش ترمز کرد و اون هم ترمز کرد ولی يادش اومد که يادش رفته ترمز ماشين رو تعمير نکرده.