هر وقت احساس کردی به آخر خط رسيدی به اين فکر کن که هيچ چی هميشگی نيست؛به اين فکر کن که هر آغازی پايانی داره و هر پايانی شروع يه آغاز ديگه هست.

در واقع آغاز و پايان ها مثل موج های دريا هستن؛يه موج از يه جايی شروع ميشه اوج می گيرهمياد به طرف ساحل می خوره به شن ها و ساکت ميشهولی درست در همين لحظه به موج از يه جای ديگه تازه شروع می کنه به حرکت و اين چرخه تا بينهايت ادامه داره.