چيه؟

خيال کردی با اون کاری که کردی بازم جوابت رو می دم؟

کور خوندی. اين دفعه ديگه از اون دفعه ها نيست؛حالا هر چی می خوای وايسا اين جا و زل بزن بهم؛همون يه باری هم که گول چشمايه معصومت رو خوردم برا هفت پشتم کافيه.

حالا هم اگر نری من می دونم با تو؛برو ديگه.

خوب باشه خودت خواستی.بگير...

دمپايی درست خورد بهش؛ميئی بلندی کشيد و فرار کرد