بک کتاب بسته

بک صدای خسته

يک دل بشکسته

و کويری ممتد

و غروبی دلگير

وسکوتی سنگين

و سوالی مبهم

همه ی زندگيم اين بودست.