اين روزا اگه بخوای با همه صاف باشی کلات پس معرکه هست.

اون وقته که همه می خوان سوارت بشن و ازت استفاده بکنن يا به چشم يه  نردبون بهت نگاه می کنن که می شه پا روش گذاشت و ازش بالا رفت.

ولی اگر می خوای آدم خوبی باشی بايد صادق باشی و اگر می خوای آدم موفقی باشی بايد مثل همه با شی.

راستی ديشب يه خواب با حال ديدم خواب يه چراغ جادو ؛ راستی و اگه يه چراغ داشتی چی کار می کردی؟ اگه خواستی برام بنويس خوشحال می شم