توی اون قلبی که تنها مونده

يه عالم غصه و غم جا مونده

همه چيش رفته و اون وا مونده

قصه ی غصه يه شب ها مونده

                                            توی اون قلبی که تنها مونده

                                             صدايه گريه ی ابرها مونده

                                            همگی رفتن و اون وا مونده

                                           مهره ها رفتن و يک شا مونده