هيچ تا حالا فکر کرديد چرا وقتی بچه به دنيا مياد گريه می کنه؟

من خيلی فکر کردم و به نتيجه ای که رسيدم اين بود که اون دلش نمی خواد بياد توی اين دنيای پر از شلوغی ما