عشق يک فريب بزرگ و قوی است و دوست داشتن  يک صداقت راستين صميمی و 

بی انتها

عشق در دريا غرق شدن است و دوست داشتن در دريا شنا کردن

عشق بينايی را می گيرد و دوست داشتن می دهد.

                                                                   (شريعتی)