تک بودم و تک گشتم و تک خواهم بود

                                                در همه جهان يکه و تک خواهم بود

گر نيست مرا نشانی از دوست و يار

                                               اين هم سندی بر سخنم خواهد بود