هر وقت نگاه غروب می کنم دلم خيلی می گيره

کاش می دونستم چه رازی توشه